...

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Skillable: de onderneming welke is gedefinieerd in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden

1.2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met Skillable een Overeenkomst heeft gesloten.

1.3. Overeenkomst: elke afspraak / opdracht tussen Skillable en Wederpartij;

1.4. Partijen: Wederpartij en Skillable tezamen;

1.5. Schriftelijk: berichtgeving per e-mail, per post of per Whatsapp;

1.6. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.7. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst

1.8. Dienst: de door Skillable aan Wederpartij geleverde diensten en producten, waaronder maar niet beperkt tot marketing, advertising, webdesign, advies, trainingen, workshops, videoproducties en elektronische bestanden.

 

 

Artikel 2. Identiteit van Skillable

Naam bedrijf: Skillable

Straatnaam en nummer: Kerkenbos 1053 M

Postcode en vestigingsplaats: 6546 BB Nijmegen

KvK nummer: 67526543

 

 

Artikel 3. Algemene voorwaarden

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Skillable en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Skillable en Wederpartij.

3.2. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.

3.3. Afwijkingen of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

3.4. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

Artikel 4. Verplichtingen Skillable

4.1. Skillable kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt voor Skillable tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

 

Artikel 5. Verplichtingen Wederpartij

5.1. Wederpartij stelt Skillable steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

5.2. Wederpartij vrijwaart Skillable van alle juridische claims met betrekking tot de door Wederpartij opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

5.3. Het is Wederpartij niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of wederverhuren, tenzij anders overeengekomen.

5.4. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Wederpartij.

 

Artikel 6. Het aanbod

6.1. Ieder aanbod is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien in het aanbod geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

6.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden digitale inhoud en Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Skillable gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Diensten en digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Skillable niet.

6.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Wederpartij verstrekte gegevens onjuist waren heeft Skillable het recht de prijzen hierover aan te passen.

 

Artikel 7. Prijzen

7.1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

7.2. Skillable behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

7.3. Op abonnementen kan jaarlijks door Skillable prijsindexatie toegepast worden van maximaal +10%.

7.4. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Skillable zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.5. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Skillable behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Skillable in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.

7.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Skillable niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een Overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.

7.7. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

 

Artikel 8. De Overeenkomst

8.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

8.2. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Skillable onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

8.3. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

8.4. Skillable behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Skillable weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

8.5. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten (Overeenkomst/Overeenkomsten).

8.6. De levertijd dient per opdracht Schriftelijk te worden vastgelegd tussen Wederpartij en Skillable. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.

8.7. De Overeenkomst tussen Skillable en Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 9. Meerwerk

9.1. Indien Skillable op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Skillable. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

9.2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

9.3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Skillable Wederpartij altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Skillable uitgevoerde Overeenkomst gaan na het afgelopen van de Overeenkomst automatisch over aan de Wederpartij, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Skillable of diens licentiegevers.

10.2. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen, in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door Skillable is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Skillable.

10.3. Skillable is gerechtigd het in artikel 10.2 genoemde gebruiksrecht in te trekken in het geval:

  1. een achterstand ontstaat in de betaling van door Skillable aan Wederpartij verzonden facturen;
  2. indien Wederpartij verzuimt tijdig relevante informatie aan te leveren benodigd voor facturatie;
  3. indien Wederpartij in strijd handelt met enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst.

10.4. Skillable behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de Overeenkomst tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.

10.5. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan Derden indien Partijen afspreken dat alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Skillable uitgevoerde Overeenkomst bij Skillable blijven.

10.6. Indien Wederpartij eigenhandig een ontwerp, afbeelding of technisch onderdeel aanlevert dat wordt gebruikt voor een Dienst van Skillable, dan verzekert Wederpartij zich ervan dat deze aanlevering vrij is van intellectuele eigendomsrechten van Derden. Wederpartij verplicht zich ertoe hiernaar onderzoek te doen en is verantwoordelijk voor schendingen van intellectuele eigendomsrechten daarvan.

10.7. Wederpartij vrijwaart Skillable voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

10.8. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Skillable op schadevergoeding.

 

Artikel 11. Beheer

11.1. Skillable is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de Diensten.

11.2. Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht.

11.3. Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

11.4. Het is Skillable toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Skillable door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken

11.5. Wederpartij is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten. Wederpartij zal passende en redelijke maatregelen treffen om onbevoegd gebruik te voorkomen. Het is Wederpartij niet toegestaan om gebruiks- en/of toegangsrechten te delen met Derden.

11.6. Wederpartij zal de door Skillable gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst(en) te allen tijde opvolgen.

11.7. Skillable is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar Diensten te wijzigen.

11.8. Skillable ondersteunt uitsluitend de door hem geleverde software versies. Skillable kan niet aansprakelijk worden gehouden voor niet werkende onderdelen van de geleverde Dienst indien de Wederpartij daarvoor geen updates of installaties heeft afgenomen bij Skillable. Het inkopen van updates bij Skillable behoort tot de verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Dat door het niet afnemen van updates aangeboden Diensten niet of niet volledig werken komt derhalve volledig voor rekening en risico van de Wederpartij.

11.9. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Skillable een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Wederpartij, zal zo spoedig mogelijk aan Wederpartij kenbaar worden gemaakt. Wederpartij kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle door Skillable geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, videoproducties, foto’s,,  (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Skillable:

  1. zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan;
  2. zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan;
  3. en zolang Wederpartij de vorderingen van Skillable wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2. Skillable zal bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde goederen. Wederpartij zal aan Skillable alle medewerking verlenen teneinde Skillable in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde goederen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de Overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Skillable op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Skillable of een door Skillable aan te stellen Derde om, in alle gevallen waarin Skillable de eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.3. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.

12.4 De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

12.5. Indien Wederpartij het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door natrekking of vermenging heeft verkregen en Wederpartij de vorderingen als bedoeld in lid 1 nog niet heeft voldaan, is Wederpartij op verzoek van Naam onderneming verplicht om de geleverde zaken weer terug in eigendom over te dragen aan Naam onderneming. Als daarvoor de vestiging van een recht van opstal als bedoeld in art. 5:101 BW vereist is, is Wederpartij verplicht daaraan mee te werken.

12.6. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Skillable zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 13 Betaling en facturering

13.1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na het uitschrijven van de rekening. Na het verstrijken van 14 (veertien) dagen na voornoemde datum is Wederpartij die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

13.2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Skillable te melden.

13.3. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Skillable gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim. Hierdoor is Wederpartij ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is Skillable gerechtigd de door hem gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

13.4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Skillable op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Skillable direct opeisbaar.

13.5. De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.6. Indien de Wederpartij niet voor het verstrijken van de door Skillable in de factuur aangegeven termijn de benodigde informatie en/of onderdelen op de juiste wijze aanlevert, blijft de Wederpartij verplicht om de volledige factuur te voldoen aan Skillable, ondanks dat zij door toedoen van de Wederpartij mogelijk nog niet alle werkzaamheden heeft kunnen verrichten. Het niet juist of niet tijdig aanleveren van de benodigde informatie en/of onderdelen is derhalve voor rekening en risico van de Wederpartij

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. Skillable is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Skillable voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Skillable.

14.2. Indien Skillable in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen bepaald is in dit artikel, zal de totale aansprakelijkheid van Skillable beperkt zijn tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Skillable uit te keren bedrag.

14.3. Onder directe schade wordt verstaan:

  1. redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Skillable aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Skillable op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  4. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

14.4. Onder indirecte schade wordt begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.

14.5. Wederpartij vrijwaart Skillable voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

14.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Skillable meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Skillable vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

14.7. Skillable is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.

14.8. Skillable is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Skillable is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Wederpartij deze gegevens te laat heeft opgeleverd.

14.9. Skillable kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie. Skillable behoudt zich het recht voor van haar Wederpartij te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat.

14.10. Skillable kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan een Dienst(en) veroorzaakt door het installeren van software door de Wederpartij zelf of Derden.

 

Artikel 15. Overmacht

15.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Skillable in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Skillable kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Skillable onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Skillable kan worden verlangd. Tot die omstandigheden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen, grote kabelbreuken, computervirussen, hacks, aanvallen op het netwerk (waaronder maar niet beperkt tot: DoS- of DdoS-aanvallen), extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, maatregelen van overheidswege en het defect gaan van rijwielen en apparatuur die strekken tot het uitvoeren van de Diensten.

15.2. Het niet, minder of anders functioneren van de geleverde Dienst kan niet worden toegerekend aan Skillable als gevolg van de van de wil van Skillable onafhankelijke factoren zoals wijzigingen in internet browsers, mobiele devices, content management software zoals bijvoorbeeld WordPress, Google, Meta, Twitter, LinkedIn en andere platformen.

15.3. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Skillable niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Skillable niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtssituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Skillable is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Skillable als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 16. Duur en beëindiging

16.1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Skillable het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

16.2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimumduur van 3 (drie) maanden. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een Schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één maand.

16.3. De Overeenkomst kan uitsluitend Schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

16.4. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Skillable recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.

 

Artikel 17. Geheimhouding

17.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst hebben verkregen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde Derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen.

17.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.3 Indien Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Skillable een direct opeisbare boete van 10.000,- (tienduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Skillable, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 18. Verrekening en opschorting

18.1. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten als de Wederpartij handelt in de uitvoering van diens beroep of bedrijf.

 

Artikel 19. Wijzigingen of aanvullingen AV

19.1. Skillable is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Skillable Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.

19.2. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 (veertien) dagen na kennisgeving aan Wederpartij. Wederpartij kan de Overeenkomst ontbinden met ingang van de datum dat de wijziging van kracht wordt.

19.3. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Wederpartij geacht de wijzigingen, stilzwijgend, te hebben aanvaard.

19.4. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.

 

Artikel 20. Reclame

20.1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 30 (dertig) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Skillable terzake aangetekend heeft gereclameerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.

20.2. De Wederpartij dient Skillable in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de reclame in onderling overleg op te lossen.

20.3. Indien de reclame niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Skillable is gemeld, wordt de Dienst geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

20.4. Indien Skillable de reclame gegrond acht, worden na overleg met Wederpartij de relevante producten of Diensten vervangen of vergoed.

20.5. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Wederpartij betaalde prijs over het product of Dienst.

20.6. Reclame schort betalingsverplichtingen van Wederpartij niet op.

 

Artikel 21. Survival

21.1. De bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

 

Artikel 22. Toepasselijk recht

22.1. Op Overeenkomsten tussen Skillable en Wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

22.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst tussen Partijen.

22.3. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen die tussen Wederpartij en Skillable mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Skillable gevestigd is.